Gwarancja satysfakcji

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przystępująca do Oferty Specjalnej w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia do przystąpienia do Oferty Specjalnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego;
  2. Oferta Specjalna – oferta „Gwarancja Satysfakcji” regulowana niniejszym Regulaminem;
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  4. Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu dostępny na stronie www.reducea.com;
  5. Refundacja – zwrot ceny zakupionego przez Użytkownika Produktu;
  6. Produkt – zakupiony przez Użytkownika produkt oferowany w Serwisie internetowym administrowanym przez Administratora Serwisu;
  7. Wymiana Produktu – wymiana pierwotnie kupionego przez Użytkownika Produktu na inny produkt;
  8. Administrator Serwisu – Global Affiliate Network Limited, adres: Wyspy Marshalla, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands;
  9. Serwis – serwis internetowy administrowany przez Administratora Serwisu za pomocą którego prowadzona jest sprzedaż Produktów;
 2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 powyżej definicje, a oznaczone w treści niniejszego Regulaminu wielką literą posiadają znaczenie nadane im przez Regulamin Serwisu.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Oferta Specjalna nie stanowi gwarancji w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oferta Specjalna nie ogranicza uprawnień do prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
 3. Oferta Specjalna obowiązuje na wybrane Produkty.
 4. Informacja o Ofercie Specjalnej jest zawsze umieszczona w Serwisie w widocznym miejscu na stronie prezentacji Produktu.
 5. Oferta Specjalna uprawnia Użytkownika do Refundacji (z zastrzeżeniem ust. 6, 8 i 9 poniżej), dając mu tym samym więcej czasu na rezygnację z Produktu (odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu) niż prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Refundacja przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który spełnia wszelkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Oferta Specjalna uprawnia Użytkownika do Wymiany Produktu (z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 poniżej).
 8. Uprawnienie Użytkownika do Refundacji nie łączy się z uprawnieniem Użytkownika do Wymiany Produktu, jak również uprawnienie Użytkownika do Wymiany Produktu nie łączy się z uprawnieniem Użytkownika do Refundacji. Użytkownik może jednorazowo skorzystać z Refundacji albo z Wymiany Produktu.
 9. Jeżeli Użytkownik skorzysta z uprawnienia do Wymiany Produktu tym samym traci możliwość skorzystania z prawa do gwarancji satysfakcji na wymieniony produkt.
 10. Wymiana Produktu przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który spełnia wszelkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki Oferty Specjalnej.

 1. Refundacja jest możliwa tylko w odniesieniu do pierwszego zakupu danego Produktu bez względu na ilość zakupionych Produktów.
 2. Tylko jedno zamówienie na odpowiednio osobę, domostwo lub rodzinę podlega Refundacji przy zastosowaniu wymogów określonych w części IV niniejszego Regulaminu.
 3. Refundacji podlega tylko 1 (jedna) sztuka Produktu, chyba że pozostałe sztuki Produktu otrzymanego przez Użytkownika w ramach zamówienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie zostały odpieczętowane.
 4. Oferta Specjalna uprawnia Użytkownika do Refundacji przy zachowaniu wymogów określonych niniejszym Regulaminem, jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Produktu, przez co rozumie się niezadowolenie spowodowane wyłącznie niestwierdzeniem przez Użytkownika widocznych pozytywnych efektów stosowania Produktu przez co najmniej 30 dni zgodnie z zaleceniami opisanymi na opakowaniu Produktu lub w materiałach informacyjnych dołączanych do Produktu.
 5. Oferta Specjalna uprawnia Użytkownika do Wymiany Produktu przy zachowaniu wymogów określonych niniejszym Regulaminem, jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Produktu w rozumieniu opisanym w ust. 4 powyżej.
 6. Wymiana Produktu jest możliwa tylko w odniesieniu do pierwszego zakupu danego Produktu bez względu na ilość zakupionych Produktów.
 7. Tylko jedno zamówienie na odpowiednio osobę, domostwo lub rodzinę podlega Wymianie Produktu przy zastosowaniu wymogów określonych w części IV niniejszego Regulaminu.
 8. Wymianie Produktu podlega tylko 1 (jedna) sztuka Produktu, chyba że pozostałe sztuki Produktu otrzymanego przez Użytkownika w ramach Zamówienia, o którym mowa w pkt. 6 i 7 powyżej nie zostały odpieczętowane.

IV. Tryb postępowania.

 1. Żądanie Refundacji musi zawierać takie dane jak:
  1. unikalny numer zamówienia i adres e-mail,
  2. numer rachunku bankowego Użytkownika do zwrotu środków z Refundacji w standardzie IBAN wraz z kodem BIC/SWIFT banku,
  3. datę zakupu Produktu,
  4. cenę po jakiej dokonano zakupu Produktu,
  5. datę rozpoczęcia i zakończenia stosowania Produktu,
  6. wskazanie kanału płatności jakim dokonano płatności za Produktu,
  7. opis przyczyny, dla której Użytkownik rezygnuje z zakupu Produktu,
  8. szczegółowy opis sposobu i przebiegu stosowania Produktu w okresie wskazanym w części III pkt 4 niniejszego Regulaminu wraz z opisem dodatkowych okoliczności, które wystąpiły w okresie o którym mowa w części III pkt 4 niniejszego Regulaminu,
  9. informację czy Użytkownik zamierza w przyszłości dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu,
  10. pisemną, pod rygorem bezskuteczności, zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę Produktu danych Użytkownika w zakresie Oferty Specjalnej.
 2. Żądanie Wymiany Produktu musi zawierać takie dane jak:
  1. unikalny numer zamówienia i adres e-mail,
  2. datę zakupu Produktu,
  3. cenę po jakiej dokonano zakupu Produktu,
  4. datę rozpoczęcia i zakończenia stosowania Produktu,
  5. wskazanie kanału płatności jakim dokonano płatności za Produkt,
  6. opis przyczyny, dla której Użytkownik rezygnuje z zakupu Produktu,
  7. szczegółowy opis sposobu i przebiegu stosowania Produktu w okresie wskazanym w części III pkt 4 niniejszego Regulaminu wraz z opisem dodatkowych okoliczności, które wystąpiły w okresie o którym mowa w części III pkt 4 niniejszego Regulaminu,
  8. informację czy Użytkownik zamierza w przyszłości dokonać zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu,
  9. pisemną, pod rygorem bezskuteczności, zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Produktu danych osobowych Użytkownika w zakresie Oferty Specjalnej.
 3. Do żądania Refundacji albo Wymiany Produktu należy dołączyć opakowanie/opakowania po zużytym lub używanym Produkcie otrzymanym w związku z Zamówieniem (przy czym powinny one być tak zabezpieczone aby nie uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas transportu).
 4. Do żądania Refundacji albo Wymiany Produktu należy dołączyć dokumentacje fotograficzną potwierdzającą okoliczności o których mowa w części IV pkt 1 ppkt 7-8 oraz pkt 2 ppkt 6-7 niniejszego Regulaminu, przy czym fotografie powinny być elektronicznie opatrzone datą ich wykonania. Niniejszy punkt regulaminu nie dotyczy Oferty Specjalnej dla Produktów, które związane są z intymnymi częściami ciała.
 5. Przy żądaniu Wymiany Produktu, Użytkownik wybiera nowy produkt z tych zaproponowanych przez Administratora Serwisu.
 6. Żądanie Refundacji albo Wymiany Produktu powinno być czytelne, w szczególności w postaci wydruku komputerowego.
 7. Kompletne żądanie Refundacji albo Wymiany Produktu należy złożyć nie później niż 60 dni od daty zakupu Produktu [przy czym brana jest pod uwagę data otrzymania przez Administratora Serwisu pisemnego (podpisanego dokumentu) żądania Użytkownika].
 8. Żądanie Refundacji albo Wymiany Produktu należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: [email protected] (skan podpisanego oświadczenia zawierającego wszystkie elementy określone Regulaminem), a następnie po wstępnej weryfikacji jego poprawności przez Administratora Serwisu powinno zostać przesłane w formie pisemnej (dokument podpisany własnoręcznie) na adres wskazany przez Administratora Serwisu.
 9. Wstępna weryfikacja żądania Refundacji albo Wymiany Produktu, a następnie weryfikacja żądania Refundacji lub Wymiany Produktu przesłanego pisemnie będzie dokonywana w terminie 14 dni od otrzymania żądania. W tym też terminie Użytkownik informowany będzie o brakach formalnych żądania Refundacji, przy czym Administrator Serwisu ma 14 dni na wysłanie do Użytkownika stosownej informacji.
 10. Refundacja albo Wymiana Produktu przysługuje Użytkownikowi, którego żądanie Refundacji albo Wymiany Produktu łącznie spełnia najpóźniej w 60 dniu od zakupu Produktu wszystkie warunki, o których mowa w części III oraz części IV pkt 1-8 niniejszego Regulaminu,
 11. O przysługiwaniu Użytkownikowi uprawnienia do Refundacji albo do Wymiany Produktu Użytkownik jest informowany drogą korespondencji e-mail lub listownie.
 12. Rozpatrując żądanie bada się spełnienie przez Użytkownika warunków wynikających z Regulaminu.
 13. Refundacja dokonywana jest wyłącznie na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 14. Bezpośrednie koszty odesłania Produktu w związku z Refundacją albo Wymianą Produktu ponosi Użytkownik.
 15. Administrator Serwisu nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.

V. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie procedury reklamacji, prawa odstąpienia od umowy kształtowanej niniejszym Regulaminem, możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.